Soundfountain is a multi subject site.
De Publieke Omroep
Nieuws en Meningen

TERUG

Is de Nederlandse Publieke Omroep
de goedkoopste van Europa en hoeft er
daarom niet bezuinigd te worden?

Pagina gepubliceerd op 15 juni 2011

ZIJN CRITICI VOORBARIG?

Zodra het kabinet aankondigt dat een en ander op een nieuwe manier geregeld moet worden en er in een bepaalde sector bezuinigd wordt, dan staat de totale oppositie meteen op de achterste benen en worden er onwaarheden verteld. Zo wordt de aanval ingezet. Dat gebeurt dan zonder zakelijke argumenten naar voren te brengen, bijvoorbeeld met cijfers, en duidelijke voorbeelden, want daarover blijken de critici niet te beschikken.

HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Voorbeeld: het persoonsgebonden budget. Daarvan wordt meteen één van de ergste gevallen in het tv-journaal getoond, namelijk een gehandicapte jonge vrouw in een electrische rolstoel die echt veel hulp nodig heeft. Bij het zien van de eerste beelden kun je meteen al met zekerheid zeggen dat zij echt niet haar PGB kwijt zal raken, terwijl de uitzending van de publieke omroep het tegendeel suggereert.

Oud minister Maria van der Hoeven komt bij Knevel & Van Den Brink vertellen dat ook zij een persoonsgebonden budget ontvangt. Het maandelijkse bedrag dat aan haar uitgekeerd wordt is Euro 3000. Natuurlijk heeft zij recht op die voorziening, in ieder geval volgens de wet. Zo kan zij goede zorg voor haar man inkopen. En dat zou ze dan eventueel moeten missen als er bezuinigd moet worden. Dank zij die voorziening kan zij tevens een zeer goed betaalde baan bij een internationale organisatie in Parijs aanvaarden. Je kunt op je vingers natellen dat haar salaris zo hoog zal zijn dat zij zeker voor een deel zelf die speciale hulp voor haar man zou kunnen bekostigen. Iets wat voor degene met een laag inkomen onmogelijk is.

OMROEP-GEGEVENS:
EUROPEAN BROADCASTING UNION

Ook in het geval van de bezuinigingen die de publieke omroep moet realiseren, wordt er mijns inziens steeds ten onrechte geroepen dat de Nederlandse Publieke Omroep de goedkoopste van Europa is. En goedkoper kan het niet. Anderen, die wat relativeren, zeggen dat de publieke omroep in ieder geval één van de goedkoopste is, of ze zeggen: "De Nederlandse Omroep is goedkoop."
De goedkoopste, of één van de goedkoopste, of goedkoop? Dat hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt.
Op de site van de KRO stond een tabel met de uitgaven van de nationale, publieke omroepen van Europa. De gegevens zijn afkomstig van de EBU, de European Broadcasting Union in Brussel.


KRITERIA:
UITZENDUREN, BUDGET,
AANTAL INWONERS

Onderstaande tabel geeft de uitgaven aan van de Publieke Omroepen van de Europese landen. De aantallen zenduren, en het aantal inwoners per land waarvoor de kosten gemaakt worden zijn uiteraard ook aangegeven. De omroeporganisaties staan in de 2e kolom.

In de derde kolom staan de aantallen zenduren vermeld. De tabel geeft aan dat Nederland de meeste uitzenduren heeft, bijna duizend uren meer dan de 2 Duitse zenders, ARD en ZDF samen. Dat lijkt praktisch niet mogelijk daar het ZDF en de ARD continu in de lucht zijn en ook nog programma's per satelliet uitzenden. Die laatste zijn wellicht niet meegerekend door de EBU.

 


UITGAVEN VAN DE OMROEPEN IN DE DIVERSE EUROPESE LANDEN:

 

 

Vervolgens is er de kolom met de uitgaven in miljarden, c.q. miljoenen. Die bedragen delen we door de totalen aan uren. Dat levert voor de ARD een uurprijs op van Euro 198.227,00 (honderdachtennegentigduizend tweehonderdzevenentwintig Euro). Samen met het ZDF wordt er in totaal Euro 461.090,00 uitgegeven (vierhondereenenzestigduizend en negentig Euro).

HOOGSTE UITGAVEN: DUITSLAND

Uit de gegevens van de EBU blijkt dat Duitsland het land is met de hoogste uitgaven. Nederland heeft, absoluut gezien, de laagste uitgaven per jaar, namelijk 524 miljoen Euro. Waarschijnlijk wordt er derhalve beweert dat Nederland de goedkoopste is. Dat is echter niet zo.

De gezamelijke Duitse Publieke Omroep geeft dus meer uit, namelijk 3.175 miljard Euro meer. We hebben dan de ARD en het ZDF bij elkaar opgeteld. De ARD is ook betrokken bij de uitzendingen van de verschillende Bundesländer. Ook verzorgen ze een aantal satelliet-zenders. Dat doet het ZDF ook. Vandaar dat het budget zoal hoog is. Duitsland produceert ook nog eens zeer dure series, dure speelfilms (zogenaamde Fernsehfilme) en andere kostbare programma's. Nederland zou bijvoorbeeld nooit een serie als Terra X op stapel kunnen zetten, laat staan kunnen bekostigen.

Nederland kan ook niet in vreemde landen studios inrichten zoals de Duitsers dat doen. Studio Moskau van de ARD bijvoorbeeld is daar sinds jaar en dag een voorbeeld van. Ook in Bejing en Washington zijn studio's gevestigd en dat zijn geen achterafkamertjes. Bovendien zijn Duitse correspondenten in zeer veel uithoeken der aarde actief. Die correspondenten rapporteren veelvuldig en kritisch, ook in relatie tot de beslissingen van de Duitse politiek, iets wat je vaak van onze berichtgevers niet kunt zeggen. Het is al voldoende om Weltspiegel (zondagavond, ARD) en Auslandjournaal (woensdagavond, ZDF) te volgen.

PRETENTIES

Dat zovele Nederlandse journalisten en programmamakers opkijken tegen de BBC is volkomen onterecht. De veelvuldig herhaalde bewering dat de BBC zo goed is, heeft al sinds jaren geen geldigheid meer. Maar velen weten niet dat de Duitse radio en tv een hoge kwaliteit hebben. Ze weten het niet omdat ze geen Duits verstaan, of gehersenspoeld zijn door collegae die vinden dat de BBC zo geweldig is. Overigens is het aardig om te weten dat een programma als Opsporing Verzocht afgeleid is van "Aktenzeichen XY Ungelöst" dat bedacht werd door Eduard Zimmermann en sinds 1967 op de Duitse TV te zien is. In Engeland werd het "nagemaakt". Daar heet het "Crimewatch".

DE KOSTEN VAN DE NEDERLANDSE OMROEP GERELATEERD AAN DIE VAN ANDERE LANDEN

Nederland verzorgt uitzendingen voor een bevolking van 16.5 miljoen. Om nu te zien hoe Nederland zich verhoudt tot de andere landen kunnen we de bevolkinsaantallen van die landen delen door het bevolkingsaantal van Nederland.
Het aantal van 16.5 miljoen inwoners van Nederland gaat 4.97 keer in de 82 miljoen inwoners van Duitsland. Zouden we de Nederlandse uitgaven als criterium nemen, dan blijkt dat Duitsland volgens onze norm 4.97 x 524 miljoen Euro = 2.604 miljard (=2 miljard en 604 miljoen) uit zou mogen geven. Dan waren de uitgaven van de Duitsers gelijk aan die van Nederland. Maar Duitsland geeft 3.175 miljard Euro uit. Duitsland is zo'n 40 procent duurder dan de Nederlandse Publieke Omroep. De NPO is dus goedkoper dan Duitsland, maar heeft ook minder zenders, ook als we de regionale TV zenders bij de Publieke Omroep zouden optellen.


UITGAVEN PER LAND IN EEN ANDER LICHT ANDERS BEZIEN

Om een beter inzicht te krijgen in de duurte of goedkoopte van de Nederlandse Publieke Omroep is het aardig om de uitgaven van de diverse landen te relateren aan die van Nederland. Het inwoneraantal van het betreffende land is dan de basis, het uitgangspunt.

Onderstaande tabel geeft aan wat de onkosten per land zouden zijn als Nederland qua uitgaven als criterium zou dienen. Dat zijn de relatieve kosten, berekend naar aantal inwoners. Dus vergeleken met de 16.5 miljoen inwoners van Nederland.

Als we het aantal inwoners van een land delen door het inwoner aantal van Nederland, dan levert dat per land een omrekeningsfactor op. De factor verschilt per land uiteraard. Het budget van Nederland vermeningvuldigen we dan met de verkregen factoren.

 

RELATIEVE UITGAVEN VAN DE EUROPESE OMROEPEN EN DE WERKELIJKE UITGAVEN

MET ALS UITGANGSPUNT DE 524 MILJOEN EURO VAN DE NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP.

 

 

Uit de tabel blijkt dat wanneer de BBC 2.826 miljard zou uitgeven dan even duur was als de Nederlandse Publieke Omroep. Echter het bedrag van de BBC is 1.460 miljard. Daaruit blijkt dat de BBC goedkoper is dan de NPO.

IS DE NEDERLANDSE OMROEP GOEDKOOP?

De tabel laat zien dat Duitsland (ZDF + ARD), Denemarken en Zweden duurder uit zijn, gerekend naar de Nederlandse maatstaf. Dat scheelt zo om en nabij een miljard Euro die ze meer uitgeven. Vooral de uitgaven van 100 miljoen van IJsland zijn zo gezien in feite exhorbitant hoog en wel 119 keer hoger dan die van Nederland.

Italië (RAI), Spanje (RTVE) en dus - wie had dat gedacht - ook Engeland (BBC) zijn goedkoper uit dan Nederland. De BBC is relatief gezien 1.4 miljard goedkoper dan de Nederlandse maatstaf aangeeft. De BBC is zo gerekend de helft, dus 50% goedkoper dan de Nederlandse publieke omroep.

KWALITEIT

De duurte van Duitsland, Denemarken, Zweden en IJsland is gemakkelijk te verklaren. Het belang dat gehecht wordt aan de eigen produkties, aan de eigen cultuur en de geschiedenis (er gaat geen dag voorbij of deze of gene Duitse omroep heeft het over de verschrikkelijkheden van de holocaust), maar ook de plaats die Duitsland in een globaal perspectief wil innemen, geven aan dat de programmering ook internationaal gericht is. De Duitsers zijn geen navelstaarders.

DE MIDDERNACHTZON

Zweden, IJsland en Denemarken zijn veel noordelijker gelegen dan Nederland. Hoe noordelijker men komt, des te langer zijn de winteravonden en nachten en dan neemt de betekenis van de media televisie en radio toe. Boven de keerking gaat de zon pas rond 9 uur op en gaat al weer om 3 uur in de middag onder. En in het noorden van Zweden is het zelfs de hele maand januari 24 uur per dag donker. En voor IJsland gelden praktisch identieke omstandigheden. De mensen zijn in de 6 wintermaanden op huis aangewezen. Vandaar de betekenis van radio en televisie.

UITZENDUREN

De EBU-gegevens laten zien dat Nederland het hoogste aantal zenduren heeft. Dat wordt dan ook door een ieder die het opneemt voor de NPO genoemd. Het aantal uitzenduren dat een nationale omroep maakt heeft slechts een betrekkelijke betekenis.

Toen jaren geleden besloten werd dat de publieke omroep ook overdag zou gaan uitzenden, stonden de omroepmedewerkers meteen samen met de vakbond op de barricaden. Ze vonden dat er nieuwe, dus extra programma's gemaakt moesten worden die dan overdag uitgezonden konden worden. Ze hadden kennelijk nog niet van CNN gehoord, en ze waren ook niet op de hoogte van de programmering van de Duitse en Engelse tv-zenders. Ze begrepen niet dat het een voorrecht was, maar in ieder geval een erkenning, als een programma eerder uitgezonden in de avond, voor een tweede maal overdag uitgezonden zou worden. Ook zagen veel medewerkers de belangrijkheid van heruitzending niet altijd in. Ze vergaten dat juist door de herhalingen meer kijkers kennis konden nemen van hetzelfde programma.

NEDERLAND MAAKT DE MEESTE UITZENDUREN?

Wees nou eerlijk. Het aantal uitzenduren kan nooit een criterium zijn. Het is theoretisch mogelijk om slechts één programma van een uur per dag te maken en dat steeds weer uit te zenden, 24 uur lang, dus een etmaal steeds hetzelfde programma item. Het aantal uitzenduren is uiteraard belangrijk maar kan niet het criterium zijn. Het criterium moet te allen tijde "kwaliteit" zijn. En in dat opzicht kan er soms nog wel eens wat geleerd worden van de buitenlandse omroepen.

TOEKOMST

In de jaren zeventig spraken we al over een nieuw model voor de publieke omroep.
De stap die nu gezet wordt, namelijk een reductie van 21 naar 8 zendgemachtigden is een stap in de goede richting. Van 8 naar 3 zou een reëel einddoel moeten zijn: een confessioneel kanaal (NCRV, KRO, EO), een liberaal kanaal (AVRO, TROS, Humanistisch Verbond) en een links kanaal (VARA, VPRO).

TAGS: NOS NPO NTR

Pagina gepubliceerd op 15 juni 2011.TOP OF PAGE

TERUG NAAR NIEUWS EN MENINGEN

This site Copyright 1998-2011 by Rudolf A. Bruil