News & Views - Nieuws & Meningen

 

 

COVID-19:
Is er Sprake van een WHO A-lijst Virus?
En... Is er Sprake van een Pandemie?

door Eric Perdaems, 13 februari 2021 - update 15 april 2021

 

Het bestaan van een virus genaamd "Covid-19" is nimmer aangetoond; het is de facto nooit geïsoleerd geweest door enige vorm van wetenschap, laat staan dat er een validatie heeft kunnen plaatsvinden volgens "Koch's postulaten", dat zijn de criteria die de wetenschappelijke vereisten zijn voor het aanduiden van dergelijke ziekteverwekkers.

 

Door dit virus op de A-lijst te plaatsen zet de WHO het op gelijke voet met een virus als Ebola - dat een IFR (Infection Fatality Rate) heeft tussen de 50 en 90 %. Echter, uit de eigen cijfers van de WHO blijkt dat dit virus voor 99,77 % van de wereldbevolking NIET dodelijk is en 98% niet eens ziek wordt.

- Dat cijfer is nog lager als je bedenkt wat er "meegeteld" werd en wordt als Covid-19 slachtoffers. Prof. Dr John P.A. Ioannidis - verbonden aan de Stanford Univerity - stelde de IFR onlangs bij op 0,15 % - peer reviewed.
Volstrekt onverklaarbaar blijken niet alleen Rhino en influenza-besmettingen ineens uit de statistieken verdwenen te zijn; als je met een levensbedreigende aandoening in het ziekenhuis wordt opgenomen maar positief test in de PCR-test en je komt kort daarna te overlijden dan wordt dat geteld als Corona-slachtoffer. Interessant ook dat mensen met onderliggende aandoening(en) die kort na een "vaccinatie" komen te overlijden NIET geteld worden als slachtoffers van dit experimentele "vaccin". Na een vaccinatie geldt dus exact het omgekeerde als zonder vaccinatie....

De ontwerper van de PCR -test (Polymerase Chain Reaction) - Kary B. Mullis - heeft nadrukkelijk aangegeven dat de PCR-test een limiet heeft m.b.t. het detecteren van een specifiek niveau van een virus in een afgenomen monster. Aangezien het Covid19-virus de facto nimmer geisoleerd is geworden betekent het inzetten van een PCR-test zoeken naar iets waarvan je niet weet hoe het eruit ziet en ook niet of de test het middels vermenigvuldiging zichtbaar heeft kunnen maken. Het aantal cycli dat m.b.t het testen op het aanwezig zijn van "het virus" wordt toegepast is volgens deskundigen veel te hoog en derhalve niet betrouwbaar.

De ontwerper van de specifieke Covid19-test is Christian Drosten, voormalig lid van het Duitse ministerie van Volksgezondheid en in maart 2020 benoemd tot lid van het Europese Commissie Advies Panel m.b.t. COVID-19. Zijn test werd door de WHO binnen 48 uur na gereedkomen goedgekeurd. So much for "peer reviewed"...


- De WHO heeft recent (7-12-2020 en 20-1-2021) een "Alert" afgegeven waarin wordt gesteld dat de PCR test NIET in staat is om infecties aan te tonen. Tegelijkertijd voert dezelfde WHO de PCR test  op als enig middel om dat wél te doen m.b.t. "het virus"...

De WHO heeft ongeveer 10 jaar geleden de definitie van "pandemie" gewijzigd. Voorheen was er sprake van een "pandemie" als een virus wereldwijd snel verbreid werd en een hoge OFR had. Na aanpassing was de besmettingskans nog het enige criterium. Of je er daadwerkelijk ook aan kon overlijden was kennelijk niet langer relevant. Door deze aanpassing kun je de facto stellen dat er elk nieuw griepseizoen sprake kan zijn van een "pandemie" volgens WHO-richtlijnen. Interessant ook dat er ieder jaar sprake was van een nieuw griepseizoen en de overlijdens als gevolg daarvan elk jaar apart werd geteld. Maar sinds deze "pandemie" is het een optelsom geworden en spreken we van de 2e, 3e, 4e etc "golf"... Benieuwd waar we staan na de 23e "golf"......

- Alsof dat nog niet genoeg is heeft de WHO ook een duit in het zakje gedaan door kort geleden de definitie van "groepsimmuniteit" aan te passen. Daar waar dat vroeger kon door de meest voor de hand liggende: de natuurlijke weg EN eventueel door vaccinatie kan dat tegenwoordig alleen nog maar door vaccinatie volgens de WHO. De mens anno nu heeft volgens de WHO niets meer van doen met de "natuur"...Deze regel verklaart waarom alles wat NIET als vaccin beschouwd wordt door de WHO onmiddellijk de kwalificatie "ongeldig" krijgt...

- Geen van de genomen maatregelen hebben enige invloed gehad op het aantal zieken en overlijdens. Meer nog: door de maatregelen in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen zijn er aantoonbaar meer mensen overleden.

- Er is geen significante oversterfte in 2020 volgens de cijfers van het CBS. Weliswaar lag 2020 iets boven die van 7 jaar ervoor, maar in de jaren 2000 t/m 2010 was de oversterfte aanmerkelijk hoger dan in 2020 (bron: CBS). Niemand die sprak van een lockdown.Is een "prikje halen" echt noodzakelijk?

- Onder de 70 - zonder ernstige onderliggende aandoeningen - is de kans dat je ernstig ziek wordt zeer gering en de sterftekans is zo goed als 0. In Nederland zijn 150 mensen onder de 70 overleden MET het virus; bijna allemaal hadden ze ernstig onderliggend lijden.

- Of je boven die leeftijd er goed aan doet mee te doen aan dit experiment is maar de vraag: in de testen tot dusver is die groep zwaar ondervertegenwoordigd geweest.

 

- Er is geen enkele duidelijkheid over hoelang het vaccin effectief is; er wordt nu uitgegaan van een periode van ongeveer 3 maanden; hetgeen zou betekenen dat er steeds weer opnieuw geinjecteerd zou moeten worden en u de rest van uw leven dus ingespoten wordt met vaccins waarvan u niet weet waaruit ze bestaan en wat ze precies doen.

- Mensen die zich laten inspuiten met dit "vaccin" onderwerpen zich nadrukkelijk aan een EXPERIMENT; dat staat ook nadrukkelijk in de bijsluiters van de fabrikanten. Het is ook niet zo dat de EMA / FDA de vaccins definitief veilig hebben verklaard; ze hebben toestemming gegeven om voor een bepaalde periode op grote schaal te experimenteren.

- Echter: het feit dat je je lichaam vrijwillig beschikbaar stelt voor een experiment wordt lang niet altijd expliciet vermeld door degene die injecteert (informed consent) en de overheid suggereert zelfs dat alles "uit en te na getest is en veilig bevonden". Dat is niets anders dan een leugen.

- Het is niet aangetoond - en feitelijk ook niet aannemelijk - dat mensen met een zwakke weerstand na vaccinatie in staat zijn extra weerstand op te bouwen middels deze gentherapie; wel staat vast dat voor mensen die al in de risicogroep zitten het een extra aanslag op het lichaam betekent .

- Inmiddels bewijzen de eerste cijfers van de situatie na toedienen van de "vaccinaties" (de facto een experimentele gentherapie) dat de kans op complicaties en overlijden - als gevolg van de inenting zelf - veel groter is dan voorheen geregistreerd werd na het toedienen van wat we tot dan toe onder "vaccins" verstonden. Anders dan bij een besmetting met het virus zelf - waar mensen onder de 70 en zonder ernstige onderliggende aandoeningen nagenoeg 0 % kans liepen te overlijden - is ook die groep nu overduidelijk aanwezig in de registratie m.b.t. ernstige bijwerkingen en overlijden.

- Inmiddels is er in verschillende landen een vaccinatie-stop van een aantal "vaccins" (o.a. AstraZeneca, Johnson & Johnson en Jansen) ingesteld omdat er ernstige bijwerkingen en overlijden geregistreerd wordt. Er zijn inmiddels wereldwijd al miljoenen vaccins toegediend en het aantal ernstige bijwerkingen/overlijdens zou steeds slechts enkele specifieke gevallen betreffen. Toch wordt dat gegeven als reden aangevoerd voor het stopzetten van vaccinaties. Dat kan niet juist zijn. Immers, geen enkel vaccin is 100 % veilig en een klein percentage bijwerkingen of erger is tot nu toe altijd een geaccepteerde realiteit geweest. Enkele probleemgevallen op zoveel vaccinaties zijn tot dusver nooit reden geweest om vaccineren te stoppen. Of de cijfers kloppen niet, of er moet iets anders aan de hand zijn... - Er zijn veilige en reeds lang gebruikte medicijnen beschikbaar die zich bewezen hebben door een goede behandeling te bieden (zoals Ivermectine, Hydroxychloroquine).


- De toepassing van deze middelen werd echter verboden. De reden daarvoor had niets te maken met de medicatie zelf: die bleek zeer effectief te zijn met een herstelpercentage tot wel 85 % (!) De crux zat hem in de regelgeving m.b.t. het vrijgeven van een nieuw vaccin. De regelgeving m.b.t. een nieuw te ontwikkelen vaccin beschrijft  heel strikt welke fases doorlopen dienen te worden. Eerst als daaraan is voldaan kunnen instanties als de EMA en FDA een vaccin vrij geven voor gebruik op de bevolking. Normaliter bedraagt de doorlooptijd voor een nieuw vaccin minstens 5 tot 10 jaar. Al doende is er dan ook zicht op de eventuele effecten over de langere termijn. 

De regelgeving staat slechts 1 uitzondering toe om af te wijken van de standaardprocedure. Er kan in een noodsituatie toestemming gegeven worden om na een korte testperiode een vaccin toe te dienen dat nog in de ontwikkelingsfase verkeert in geval er geen enkel ander ALTERNATIEF qua behandeling is. En omdat dat alternatief er WEL was - in de vorm van reeds lang bestaande (en goedkope) medicatie - was het zaak om die behandelwijze het predicaat "alternatief" te ontnemen. Hetgeen geschiedde door de desbetreffende medicatie eerst "gevaarlijk" te verklaren en vervolgens het toedienen ervan zelfs strafbaar te stellen(!) 

Aldus werd de weg vrij gemaakt voor een versnelde experimentele testfase met een nieuw vaccin. De testfase van de vaccins voor dit virus loopt tot 2023. Na evaluatie kunnen instanties als EMA en FDA dan bepalen of een specifiek vaccin definitieve goedkeuring krijgt. 

Deze aanpak werd ook gefaciliteerd door de nieuwe regelgeving van de WHO m.b.t. "pandemie" en "groepsimmuniteit". Er was immers vastgelegd door de WHO - en praktisch alle landen ter wereld hebben getekend voor opvolgen van het reglement van de WHO - dat ALLEEN een vaccin groepsimmuniteit kon opleveren en dus ook de enige uitweg is uit de door de WHO uitgeroepen "pandemie".

Door deze gang van zaken is er de facto willens en wetens voor gekozen om honderdduizenden te laten sterven terwijl er een heel goede behandelmethode voorhanden was. In plaats daarvan is ervoor gekozen om de risico's voor lief te nemen die verbonden zijn aan het toepassen van een experimentele gentherapie die nooit eerder op deze schaal is toegepast en waarvan niemand kan voorspellen wat de gevolgen voor de langere termijn zijn. Deskundigen sluiten niet uit dat dit "vaccin" kan leiden tot auto-immuunziekte; het afweersysteem valt dan feitelijk het eigen lichaam aan...
- mRNA virussen muteren zeer snel en zijn daarom moeilijk aan te pakken met een vaccin (denk aan HIV waarvoor 40 jaar na uitbraak nog steeds geen vaccin beschikbaar is).

- Dat gegeven, en het onweerlegbare bewijs dat het eigen immuunsysteem veel beter werkt dan welk vaccin ook, was voor onder andere medicijnproducent Merck reden om te stoppen met het ontwikkelen van een vaccin tegen dit virus...

- Dat de COVID-19 vaccins geen reguliere vaccins zijn, maar een experimentele nieuwe gentherapie is, moge ook blijken uit de bijsluiter van de fabrikanten zelf: na vaccinatie en besmetting met het "echte" virus is een heftiger reactie mogelijk, heftiger dan zonder vaccin; dat is een verschijnsel dat zich per definitie nooit voordoet met een regulier vaccin.

 

 

- De fabrikanten hebben niet kunnen vaststellen - en claimen dat dus ook niet - dat geinjecteerde personen niet meer besmettelijk zijn voor anderen.

- Top geneticus Alexandra Henrion-Caude stelt dat er door vaccinatie aantoonbaar niet alleen tot 6 x zoveel virusdeeltjes in de uitgeademde aerosolen zitten en dat tot MEER besmettingen kan leiden, maar tevens dat een vaccin ook ervoor zorgt dat er sneller nieuwe varianten van het virus ontstaan. Dat zou verklaren waarom er in hoog tempo nieuwe varianten opduiken in gebieden waar er al heel veel vacccinaties hebben plaatsgevonden.

 

- Dit gegeven wordt nu door steeds meer deskundigen onderschreven. Geert van den Bossche, die werkzaam is geweest op het gebied van infectieonderzoek en de ontwikkeling van vaccins voor de farmaceutische bedrijven Novartis en GlaxoSmithKline, alsmede voor de organisatie GAVI en de Bill & Melinda Gates Foundation, waarschuwt dat de massale vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus een wereldwijde catastrofe van "epische proporties" kunnen veroorzaken omdat het "vaccin" ervoor kan zorgen dat dit feitelijk vrij onschuldige virus muteert naar een veel gevaarlijker mutant. In dat geval kunnen gevaccineerden "superspreaders" worden die niet alleen zelf ziek zullen worden omdat het eigen immuunsysteem het gemuteerde virus niet aan kan, maar tevens een hoog besmettingsrisico vormen voor niet-gevaccineerden die zich geconfronteerd zien met een veel gevaarlijker mutant.

Profylactische vaccins mogen nooit gebruikt worden bij bevolkingsgroepen die reeds aan een hoge infectiedruk zijn blootgesteld. Dat is basiskennis in de vaccinologie, die volgens Van den Bossche reeds in het eerste jaar van opleiding wordt onderwezen. Maar dat is wel wat er op dit moment wereldwijd gebeurt. Steeds meer virologen en vaccin-ontwerpers (o.a. ex-Pfizer Michael Yeadon) zien dit risico als reëel. Mocht dit scenario werkelijkheid worden dan zal een groot deel van de wereldbevolking het niet overleven.

- De vraag die zich na dit alles opwerpt is: waarom? Waarom zou een gezond mens zich laten injecteren met een experimentele gentherapie - waarvan niemand kan zeggen wat het met het lichaam gaat doen - voor een virus waarvan hij in de regel niet eens ziek wordt; laat staan komt te overlijden?

- En voor de mensen die wel in de risicogroep zitten is het goed te bedenken dat het hier niet om een gewoon vaccin gaat waarbij de risico's bekend zijn en voor verreweg de meesten het credo "baat het niet dan schaadt het niet" geldt.

De ervaringen tot nu toe m.b.t. de korte termijn gevolgen van dit "vaccin" bewijzen nu al dat de kans op onmiddellijke complicaties vele malen groter is dan bij dat wat we tot nu onder vaccin verstonden. Wat er in het lichaam op de middellange- en lange termijn gebeurt alsmede hoe een individu reageert op een besmetting met "het" virus zal ook moeten blijken.

- Hoe dan ook: iedereen die zich nu laat vaccineren zit eraan vast; eenmaal in het lichaam kan het niet meer worden verwijderd. En hoewel steeds weer gesuggereerd wordt dat de overheid je (indirect) gaat verplichten je te laten vaccineren is dat op dit moment niet zo. Het betreft hier immers een o.g.v., een "verklaarde noodsituatie", een tijdelijk toegestane toedieningsprocedure van een "vaccin" dat in een versnelde testfase verkeert en nog geen definitieve vrijgave verkregen heeft. Die definitieve "veilig-verklaring" kan pas na afloop van de testfase in 2023 verkregen worden.

- Dan nog blijft het een basisrecht van de mens om zelf te bepalen waarmee hij/zij  zich laat inenten; ook al zijn de WHO en EU al jaren geleden (!) begonnen met het voornemen om een vaccinatie-paspoort in te voeren. Het uitsluiten van mensen van het normale leven als zij zich niet laten vaccineren tegen dit virus betekent een tweedeling van de samenleving en is de facto niets anders dan discriminatie. De informatie waarover we nu beschikken bewijst dat het gevaar van dit virus niet vergelijkbaar is met ziekten als polio of pokken, laat staan met een ziekte als Ebola. Dit virus met een IFR van 0,15 - tendens dalend - heeft niets te zoeken op de A-lijst van de WHO. Het is vergelijkbaar en even gevaarlijk als een griep en daarvoor hebben we nimmer de samenleving het samen leven verboden.

Eric Perdaems, oorspronkelijk geplaatst op 12 februari, 2021

Updated op 15 april, 2021

BACK/TERUG

CONTACT


This site Copyright 1998-2021 by Rudolf A. Bruil

De Verbanning van hydroxychloroquine door het WEF en Big Pharma.
De Anti-Islam Sticker van Geert Wilders
Wie heeft Pim Fortuyn vermoord?
European Union: The Fourth Reich
Frans Timmermans blundert weer eens een keer
Assad mag nog even aanblijven
Eva Jinek, Martijn Koning, Farid Azarkan en Jair Ferwerda demoniseren Baudet
Geert Dales bij Eva Jinek over Trump Bashen
Google bedreigt de Democratie
Amerikaanse generaal geeft oorzaak waarom Sebrenica viel
Minder Minder Minder Criminele Marokkanen
Leiding van het Concertgebouw Orkest heeft geen historisch besef
De NATO en Turkije - een Problematische Relatie
Donald Trump gekozen tot 45ste President van de Verenigde Staten
Pim Fortuyn en de computerstoring
Kun je de Koran en de Bijbel met elkaar vergelijken?
Waarom Donald Trump
Burgeroverleg Asielzoekers
MH 17 - Geheimen en Manipulaties
Halal-schap Albert Heijn met varkensvlees ontheiligd
Bankencrisis en de aandeelhouders van ABN-AMRO

 


Basic Design © copyright w3schools.com