Soundfountain is a multi subject site.
In our home we have a democracy,
and I am the leader.


Adelle Davis, American nutrionist, 1954.
An Opinion

 

 

 

TERUG

 

Waarom ik op Donald Trump zou stemmen...
...als ik ook nog een Amerikaans
paspoort had.

31 juli 2016

Het "schandaal" rond de reaktie van Donald Trump op de presentatie over de in de Irak-oorlog gesneuvelde Amerikaanse moslim-soldaat.

Waarom is er zoveel kritiek op Donald Trump (en bij nader inzien ook op Hillary Clinton) met betrekking tot de gesneuvelde Gold Star soldaat met een islamitische achtergrond?

De Democraten dachten even alle moslims in te pakken en op Hillary te laten stemmen. Daartoe nodigde het propaganda-committee, ik bedoel het campagne-team, Khizr en Ghazala Khan, de islamitische ouders van de Goldstar soldaat uit die het leven liet in de Irak-oorlog. Ze werden uitgenodigd voor de rally van 28 juli 2016. Hoe mooi. Kijk eens, moslims laten het leven voor Amerika. Nou ze vermoorden ook Amerikanen, en niet alleen Amerikanen. Er zijn in totaal minder dan 12 Amerikaanse soldaten met een islamitische achtergrond omgekomen, terwijl er 3000 blanke en zwarte Amerikanen omkwamen. Maar die werden niet vertegenwoordigd op de Democratische Conventie in Philly.

Hillary Clinton geeft zo een totaal verkeerd beeld van wat en wie "de Amerikaan" wel is, terwijl Donald Trump zich juist in algemene zin inzet voor de door de staat verwaarloosde veteranen van de oorlogen die door de presidenten vader en zoon Bush werden gevoerd.
Trump ergerde zich aan de theatervoorstelling op de Nationale Democratische Conventie (DNC) in Philadelphia waar alle vrouwen, van welke achtergrond of ethniciteit ook, allemaal stonden te janken, want er is nu een vrouw die kans maakt op het presidentschap van de USA.
Het was natuurlijk niet verstandig van Donald Trump om ondoordacht te reageren. Hij had eerst een adviseur of meerdere adviseurs moeten consulteren. Trump ging er ook nog vanuit dat Ghazala Khan niet sprak omdat de vrouw in de moslim-cultuur op de tweede of derde plaats staat en dus niets mocht zeggen.

Desalniettemin zijn veel Trump-aanhangers het met Donald eens en vinden het allemaal doortrapte propaganda van Hillary c.s. Gebruik maken van het leed van een gezin waarvan de zoon omkwam voor 'de goede zaak' waar Hillary haar steun aan gaf, namelijk de oorlog tegen Irak, die achteraf toch niet zo goed bleek te zijn. Trouwens, het echtpaar wilde graag optreden zo bleek want nu konden ze eens duidelijk maken welk leed hen overkomen is. En elk podium is in hun geval goed. En dat is begrijpelijk.

De Clinton-aanhangers vergeten daarbij dat Hillary door haar ondeskundigheid als Minister van Buitenlandse Zaken ertoe bijgedragen heeft dat Amerikaanse diplomaten in Benghazi omkwamen, iets wat niet nodig had moeten zijn.
Onder de twijfelaars die niet weten op wie ze moeten stemmen zijn er die geneigd zijn dan maar voor Hillary te kiezen, maar dat zijn dan ook twijfelaars die zich onvoldonde geinformeerd hebben.

 

Donderdag 21 juli 2016
Donald J. Trump's Acceptance speech

DINSDAG 19 juli 2016 in CLEVELAND:
Donald J. Trump wint de nominatie voor presidentskandidaat van de Republikeinse Partij.

Ik heb the roll call vote (de stemming) tijdens de Republikeinse Nationale Conventie, gehouden in Cleveland, gevolgd. The Roll Call Vote is in dit geval het bekendmaken van de stemmen voor de overgebleven republikeinse presidentskandidaten: Donald J. Trump, John Kasich, Ted Cruz, Marco Rubio, Ben Carson, en er werd zelfs op Jeb Busch gestemd.
Van elke staat kwam de vertegenwoordiger van de Republikeinse Partij de loftrompet opsteken over het bijzondere van de staat waarin ze leven, zij het sport, industrie, natuur, historische betekenis, en noem maar op. Het enthousiasme en de trots van de Amerikanen is bijzonder en werkt inspirerend.
Dat kunnen we in het Europa met z'n European Union niet voor elkaar krijgen. Zelfs over 20 jaar nog niet, tenzij er een verandering van inzicht komt dat het uithollen van Europa stopt. Maar dan moeten er koppen rollen, belangrijke koppen die nu maar denken dat ze alles kunnen doen zonder verantwoording af te leggen. Anders kunnen we enthousiasme voor Europe over 200 jaar nog niet verwachten. Zie CNN It's official: Trump is Republican nominee met alles erop en eraan.

-------------------------------------------------------------------

Maandag 18 juli 2016

Als Bill Clinton ooit al het plan opgevat zou hebben om de woorden van Michele Obama uit 2008 te herhalen in zijn speech ter ondersteuning van Hillary op de Conventie van de Democraten, dan kan hij dat rustig doen. Echter, hij kan de draagwijdte, de betekenis niet opeisen voor de Democraten en de democratische politiek, en de visie op de democratische maatschappij. Melania Trump heeft in haar speech die zinnen al herhaald en uitgesproken en geeft daarmee aan dat dergelijke beweringen zoals altijd bij de Republikeinen horen en die het recht hebben te verklaren dat het gaat om initiatief nemen, om aansporen om America weer groot te maken, Make America Great Again, want uitteindelijk begint het slagen van de maatschappij bij de kansen die geboden worden en die te grijpen, en het slagen van de samenleving begint bij de wil tot slagen van het individu en dat kan alleen in een vrije samenleving. Voor die begrippen bestaat geen copyright, is er geen wet op het plagiaat.

 

KRITIEK

Doorgaans zijn het alleen de oppositiepartijen en hun leiders die veel kritiek op de zittende regering hebben. Vooral in Nederland zijn de oppositiepartijen het niet eens met de manier waarop economische en typisch maatschappelijke problemen worden aangepakt. Het zijn problemen die allang niet meer los staan van de internationale politieke situatie en het schenden van de mensenrechten die door de VN zijn afgesproken. In deze turbulente tijd van ethnische conflicten en zuiveringen, van op drift geraakte volkeren, de tijd van de dictaturen zoals Iran, Saoedie-ArabiŽ en ook Turkije, die meer en meer hun dreigende karakter laten zien, de tijd van ideologieŽn en religieuze stromingen die traditioneel de volgelingen en gelovigen dom houden, wordt de oppositie maar al te gemakkelijk met het stempel "populistisch" gebrandmerkt. Wie openlijk durft te zeggen wat er aan de hand is, wordt onmiddellijk in de rechts-populistische hoek geplaatst. Daarmee wordt het onderkennen en het zoeken naar oplossingen tegengehouden.

GEDURFDE UITSPRAKEN
Toen Donald Trump zijn eerste toespraken had gehouden werd vooral hier te lande door de politiek correcte politici en vooral door de journalisten de man onmiddellijk als populist weggezet, zonder nauwgezet te luisteren wat de man zegt en vooral wat hij bedoelt en waarom hij het zegt. Vaak wordt beweerd dat een oppositieleider die veel kritiek heeft op de regerende macht en andere inzichten heeft, makkelijk praten heeft. Hem wordt verweten dat hij alleen maar kritiek heeft. De slogan die door praktisch alle tegenstanders van de aan invloed winnende politicus of partij gebezigd wordt is dan steevast: "Maar oplossingen heeft ie niet!" Alsof de zittende regering wél de oplossingen heeft!

OPLOSSINGEN
"Maar oplossingen heeft ie niet" is in feite een nutteloze uiting en derhalve ongeldig. IdeeŽn genoeg, voorstellen te over. Maar oplossingen? Dat kan ook niet anders. Elke volgende regering kan slechts een paar graden van de bestaande koers afwijken. Er zijn verdragen en wetten waar moeilijk aan te tornen valt. Of ze kunnen slechts op details aangepast worden - als dat al wenselijk is - door nieuwe wetsvoorstellen te maken of bestaande te wijziging via het politieke debat.
Het verwijt dat menigeen aan het adres van de kritische politicus richt, namelijk dat hij geen oplossingen heeft, is derhalve een dooddoener, die meer bedoeld is om de eigen beweging te sterken en tevens medestrijders/mede-tegenstanders te recruteren, "voor de goede zaak".

KUNST
Zoals gezegd, koerswijziging is slechts in bepaalde mate mogelijk. Derhalve blijkt steeds weer: "Politiek is de kunst van het bereikbare". Dat geldt voor een ieder, voor elke bestuurder.
Nu gaat het er om wie degene is die het gelijk aan zijn kant heeft en de politieke positie krijgt om de koers een aantal graden te kunnen wijzigen. Die persoon moet niet alleen kennis van zaken hebben, maar ook over een dosis praktische intelligentie beschikken.
Dat Angela Merkel het zover heeft kunnen brengen in de gelederen van de EU en de dominerende factor is en veelal op eigen houtje haar gang kon en kan gaan, ligt niet zozeer aan haar kundigheid, maar veel meer aan de gemakzucht van de andere Europese leiders die haar eigengereide spel of niet doorhadden, of eenvoudig maar voor lief namen. Haar optreden bleef binnen de politieke regels en ethische normen of werd als zodanig ingeschat. En zolang dat gebeurde was er niet veel op aan te merken.

ORBAN
Wie tegen Merkel inging kreeg direct de afkeuring van de rest van de drammende Europese clubleiders en comissarissen, en van parlementsvoorzitter Martin Schultz. En in Duitsland kregen critici nog eens de wind van voren van Peter Altmaier, de op elk terrein inzetbare minister zonder portefeuille en chef van het Bundeskanzleramt.
Prominent kritikus van Angeka Merkel's Europese leiderschap is Viktor OrbŠn van Hongarije. Hoewel zijn reactie op Merkel's optreden, voor wat betreft het vluchtelingenvraagstuk, als passend in zijn rechtse beleid wordt gezien, is de reactie van OrbŠn zeer goed te begrijpen en de positie die hij inneemt zou ook in een minder rechts beleid passen. "Hongarije heeft al veel vluchtelingen in het land. En dan zal Merkel bepalen dat ik er nog meer moet opnemen, hoe durft ze!" zou hij gezegd kunnen hebben. Hongarije is een van de meest getroffen landen zoals de BBC website aangeeft.

ONREALISTISCH
Lag het niet voor de hand en was het overigens niet volgens de bestuurlijke regels van de EU normaal geweest indien er - voordat Frau Bundeskanzlerin Merkel haar "Wilkommenskultur" ventileerde - eerst eens door de leiders van de EU-landen vergaderd werd in Brussel? En dat er door overleg een gezamenlijke strategie werd bepaald? Dat is een opvatting die geldigheid heeft. Wie kritiek op Merkel's beleid heeft krijgt automatisch de rest van de onrealistische functionarissen tegen zich en wordt voor populist uitgemaakt. Het heeft er alle schijn van dat er in Brussel niet aan "bonding" wordt gedaan, aan het gezamenlijk aanpakken van de problemen in de Unie. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat Roma naar Frankrijk konden reizen en daar in de bermen van de snelwegen en in de bossen konden gaan kamperen? Er was slechts één antwoord van Sarkozy passend, namelijk door deze arme mensen die door een foute regeling van Brussel in elk land een uitkering kunnen krijgen en als "politiek vluchteling" erkend worden, op het vliegtuig te zetten richting land van herkomst. Ze kregen een premie in Euro's in de hand. Dat was de enige, praktische oplossing.

HOLOCOUST
Viviane Reding (op dat moment vice-voorzitter van de Europese Commissie) vergeleek deze gang van zaken met de holocaust. Daaruit blijkt hoe geisoleerd functionarissen kunnen zijn en hoe weinig kennis er aanwezig is, en ze derhalve ver van de werkelijkheid af staan. Dom. Er zitten heel wat weeffouten in het EU-patroon. Hoe is het mogelijk dat in Frankrijk de kampen in Calais konden ontstaan en er geen gezamenlijke oplossing werd gevonden? Hoe is het mogelijk dat de al jaren aanhoudende stromen vluchtelingen in Griekenland en ItaliŽ niet gezamenlijk werden opgelost? Iedere lidstaat wordt verweten de buitengrenzen onvoldoende te beschermen. Moeten de landen dat niet gezamenlijk doen en in geval dat het niet goed gaat andere maatregelen afspreken en financiëeel bijspringen? Nee, de EU was meer geinteresseerd in geldstroom naar de Griekse banken zodat de andere landen hun leningen konden terugvorderen. Die geldstromen hielpen de Grieken niet. De Griekse banken werden gespekt zodat de rest van Europa geleend geld kon terughalen.

EMPATHIE BEVESTIGD
Het ontbreekt de politiek vaak aan zakelijk en bedrijfsmatig inzicht. Als Merkel een bedrijf had gerund in de jaren voordat ze Bundeskanzlerin werd, dan had ze zeer wel als praktisch manager totaal andere maatregelen voorgesteld en had ze ook anders in het managen van conflicten gestaan en niet zo maar wat geroepen.
Als het bedrijfsmatige inzicht al decennia geleden aanwezig was geweest, dan was de uitbreiding van de EU langs een andere, de weg van de geleidelijkheid verlopen. Hetzelfde geldt voor de opzet van de Euro. PrincipiŽeel is er met de munt niets mis. Echter de invoering ervan had een andere weg moeten volgen. Dat is niet achteraf praten. Er zijn vele waarschuwingen geweest.
Politici denken voornamelijk ideologisch. En... ze verwijten de zakelijken dat ze onderbuikgevoelens hebben.

LEIDERSCHAP
Een politicus en een politica(!) moet verstand van zaken hebben, kennis van het gebied waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Ontbreekt kennis tot in detail, dan is die kennis via medewerkers en experts te verkrijgen, dus van de specialisten. Van evenveel belang zijn het houden van toezicht, het controleren en het bijsturen van een planning, een ontwikkeling. Als scholier vroeg ik eens aan mijn vader "Waarom zetten ze op een ministerspost niet iemand die dat vak gestudeerd heeft en er verstand van heeft?" Daarop zei mijn vader: "Ja, jongen, zo zit de politiek nu eenmaal niet in elkaar". Discipline is een ander ingrediŽnt en is een voorwaarde die tot succes kan leiden. Discipline betekent de systematiek volgen en de organisatie overzien.

DONALD TRUMP
Zakelijke ervaring, dat is wat Trump heeft en dat maakt hem in principe geschikt voor het presidentschap van de VS. Jazeker, hij heeft fouten gemaakt. Er wordt gewezen op zijn Trump University die failliet ging. En ook de bouwwerken in Atlanta leverden niet de economische groei en belangrijkheid op. Er is echter verschil tussen Trump als CEO van zijn eigen ondernemig en Trump als president (mocht hij dat worden). Als president heeft hij veel minder macht omdat er nog een macht achter de macht staat. Dan moet hij meer dan ooit overleggen en onderhandelen, en kan hij gedwongen worden een bepaalde koers te ondersteunen. Als businessman weet hij zijn eisen te formuleren, maar hij weet zeker dat in bepaalde gevallen en situaties toe zal moeten geven. Ook in de politiek. Niet uit zwakte maar uit een breder begrip, en in alle redelijkheid. Dat in tegenstelling tot veel Europese leiders die samen een clique vormen en groepsgedrag vertonen voortkomend uit de "ideologie Europa" en daardoor veelal ver van de praktijk staan. In Europa worden veel zaken bekokstoofd en worden aan de tekentafel geconstrueerd. En daarbij wordt in bepaalde gevallen het een en ander verzwegen en bestaat de voorlichting voornamelijk uit verkeerde informatie, en door kreten die de burger moeten beinvloeden, en niet in het minst door de dreigementen. Zie Oekraine, zie TITIPP, Brexit, enz.

.
26 april 2016
Aan dit artikel wordt verder geschreven

 

NATO TROEPEN NAAR DE BALTISCHE STATEN (15 juni 2016)
Vandaag werd bekend dat de NAVO 1000-den militairen naar de Baltische staten stuurt vanwege de dreiging door Rusland. Want Rusland heeft de Krim ingenomen en nu vreest men dat ie verder gaat met landje pik. Dus moet er in ieder geval al geoefend worden voor het geval dat. Ik vermoed dat Amerika op deze manier Trump wil "uitschakelen" die niet negatief over Putin is. Als het volk Trump wil, dan zal de macht achter de macht er wel voor zorgen dat dat niet gebeurt. Bovendien wil de stationering indirekt het BREXIT-referendum beinvloeden. "Is het toch niet beter om in Europa te blijven nu Rusland zo dreigt?"
Er werd onlangs (6 juni 2016) een Bilderberg conferentie gehouden. Maar dit besluit is uiteraard al eerder voorbereid toen bleek dat Trump te populair werd.

15-06-2016

Maar gelukkig komt Frank Walter Steinmeier - minister van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland - op 18 juni met kritiek op de troepenstationering door de Nato en de oefeningen. Hij zegt dat er meer samengewerkt zou moeten worden met Rusland.

18-06-2016

Chancellor Merkel wants to increase military spending in the face of new threats
Nog even een voorzetje voor het morgen plaatsvindende BREXIT-referendum in Engeland en tegelijkertijd is het de bangmakerij dat Trump het niet goed zou doen m.b.t. de Russiche dreiging. De Balkanstaten zijn moeilijk te verdedigen als er niet permanent troepen gestationeerd zijn, zegt ze.
Als je een 3e Wereldoorlog wil dan is ze samen met EU en NATO al behoorlijk bezig die te promoten. Tevens wijst ze met haar voornemen Frank Walter Steinmeier terecht die juist gewaarschuwd had om Vladimir Putin niet te provoceren.

22-06-2016

DE COUP IN TURKIJE MISLUKT

Trump tweette onmidellijk over de coup dat de Turken hun land terug wilden hebben.

Looks like a military coup is underway in #Turkey. They're taking their country back! Will be the same in the US soon if I'm President!

Hij dacht aan democratie en oordeelde op die manier over de dictatuur van Erdogan. Uiteraard terecht! Maar diplomatiek ligt het anders.
De Europese leiders en Barack Obama haastten zich om te roepen dat Erdogan democratisch gekozen was. Daarmee was de zaak afgedaan. Over Trump's tweet vielen ze nauwelijks want ze weten dondersgoed dat hij gelijk heeft. Obama stond meteen aan de zijde van Erdogan omdat hij sowieso al veel te veel islamitisch denkt. De andere staashoofden stonden aan Erdogan's zijde omdat ze de vluchtelingen-deal met Turkije niet willen torpederen en benadrukken die te willen handhaven. Wat nog belangrijker is: Turkije is een NATO-land en kan daarom niet gemist worden want het is de stepstone naar het Midden-Oosten en daar moet koste wat kost gebruik van gemaakt kunnen worden. Mensenrechten zijn dan onbelangrijk. Koenders zei zo'n 10 dagen geleden dat hij wenste dat Assad in Den Haag berecht zou kunnen worden. Voor Erdogan geldt dat zeker niet. Assad een dictator? Erdogan een dictator? Hadden we die omstandigheden m.b.t. Turkije niet gehad, dan was de coup zeker toegejuichd en was gezegd dat het spijtig was dat die mislukt was.

THE FIRST AMENDMENT
Er is een video op YouTube van Robert Spencer over het feit dat Hillary Clinton en Barack Obama in de VN getekend hebben voor het strafbaar stellen van het beledigen van de Islam. Dat is in tegenspraak met de First Amendment van de Constitution van de Verenigde Staten, de Constitution die de totale vrijheid van meningsuiting garandeert en de basis is van de stichting van de Verenigde Staten van Amerika om te voorkomen dat de koloniale macht, Engeland, de vrijheid zou aantasten door de bewoners van de prille USA te kunnen vervolgen en zo de nieuw gestichtte staat kon gaan heroveren om er weer de scepter te gaan zwaaien.

KOPTISCHE KERKEN VERBRAND
Een aantal jaren geleden werd een filmpje op YouTube geplaatst waarin de profeet Mohammed belachelijk werd gemaakt. Het was een filmpje van een man uit CaliforniŽ. Het werd geupload vlak nadat in Egypte kopten waren vermoord en koptische kerken werden vernietigd. Zijn filmpje was het antwoord op die aanslagen in Egypte. De man uit CaliforniŽ had evenwel een verbod om op YouTube een film te publiceren maar had dat toch gedaan. Het filmpje werd verwijderd omdat hij de voorwaarden van zijn straf (probation) geschonden had. Om de goede relaties te bewaren werd door de Amerikaanse overheid gezegd dat de man een verbod had en dat hij dat verbod geschonden had. Het verwijderen van zijn bijdrage druiste feitelijk in tegen het recht datThe First Amendment aangeeft. Met andere woorden, in dit geval bepaalde de Islam dat The First Amendment niet geldig is als het om het zeggen van de waarheid omtrent de Islam gaat. Het filmpje was op YouTube slechts 17 keer bekeken maar werd een grote betekenis toegedacht. Door de actie van de FBI kreeg het filmpje uiteraard de aandacht dat het verdiende. Maar het werd verwijderd. De Islam mag niet beledigd worden, maar kopten en christenen mogen worden uitgemoord, zo staat in de Koran.
Dit is de link naar de video van Robert Spencer, een welbespraakt onderzoeker.

In ruil voor het gebruik van de Turkse vliegvelden en voor het hebben van een militaire basis in Turkije mag Erdogan z'n gang gaan voor wat de Koerden en voor wat nog veel meer zaken betreft. Ook de politiek van het niet toestaan van een vrij Koerdistan is een afgesproken zaak. Daar is niets aan te veranderen. Daarin past precies het feit dat Wim Kok Abdullah ÷calan liet drogeren om hem vervolgens op het vliegtuig naar Turkije te zetten. En: elke keer wanneer de NATO vraagt het Turkse luchtruim mag binnenvliegen en de militaire basis mag gebruiken krijgt Turkije de vrije hand om de Koerden te onderdrukken en te doden.

18-07-2016

Aan dit artikel wordt verder geschreven.

Soundfountain's Pages Copyright 1998-2016 by Rudolf A. Bruil and co-authors