News & Views - Nieuws & Meningen

 

Rare beschuldigingen aan het adres van Thierry Baudet?

27 maart, 2019

De uitslag van de Verkiezingen voor de Provinciale Staten, gehouden op 20 maart, 2019, heeft velen verrast. Daarentegen waren er ook die de uitslag lang tevoren goed hadden ingeschat, namelijk dat Forum voor Democratie een slag zou slaan. Forum voor Democratie werd uiteindelijk de grote winnaar.


Dit gegeven leidde tot demoniserende reacties in de media en felle acties van links geïndoctrineerde millennials tijdens demonstraties. En Freek de Jonge voelde 'zijn kunst' bedreigd omdat hij in hetzelfde vak thuis zou horen als de vloer van pindakaas, de miljoenen kostende papierversnipperaar van banksy, en de gouden toiletpot waar iedereen kan
"shit on America".


Gevolg: de media halen meteen de termen 'fascist', 'populist', en 'extreem-rechts' uit de kast om aan hun schrik en woede uiting te geven terwijl ze voor het gemak maar even vergeten wat de functie van de democratie is en hoe de democratie werkt. Ook de dertiger jaren worden er aan de haren bijgesleept met de opkomst van de Nationaal Socialistische Bond, de NSB met voorman Anton Adriaan Mussert en de collaboratie met de Duitse bezetter. Die parallel wordt graag getrokken.

 

GESCHIEDENIS

De NSB-ers die vanaf de oprichting in 1931 aansluiting zochten bij de NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - de fascistische beweging die de individuele vrijheid van de mens ontkent en die bepaalt wat het mensbeeld is, wat de vrijheden van het individu zijn en hoe het individu zich in de groep dient te gedragen, waren de wegbereiders van de Duitse bezetting van Nederland in 1940.

Vijf jaar later, om -2.45 op de morgen van 7 mei, tekende Duitsland de overgave op het hoofdkwartier van SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force) in Reims, Frankrijk. De capitulatie van Duitsland betekende ook het einde van de NSB.


SOCIALISME

Socialisme is het voorportaal van het Communisme dat de heilsstaat predikt, de eschatologie van de hemel op aarde.
Niet alleen het Nationaal-Socialisme maar ook het Communisme is een fascistische stroming omdat het de vrijheid van het individu door middel van strenge regels beperkt. Nationaal Socialisme en Communisme zijn stromingen met hun eigen staatsvorm. Het zijn geen democratieën. Ze zijn de ultieme uitwerking van wat het Socialisme in wezen is en laat zien tot wat het kan uitgroeien als er geen tegenkrachten optreden.

 

Ondanks het feit dat Nazi-Duitsland verslagen was, waren er geen politieke partijen of Rijksonderdelen die als erfgenamen van Adolf Hitler en zijn 'Derde Rijk' konden of wilden fungeren. Het gevolg is dat er geen officiŽle vrede met de geallieerden werd getekend. Daarom is het Duitsland van na de 2e Wereldoorlog geen staat maar een onderneming, een firma, ook al werd het fascisme voortgezet als 'Deutsche Demokratische Republik' (DDR) in Oost-Duitsland, het land waar Angela Merkel opgroeide en gevormd werd.

 

Andere voorbeelden van fascisme zijn uiteraard de vroegere Sovjet Unie (USSR, Unie van Socialistsche Sovjet Republieken), en bijvoorbeeld het vroegere RoemeniŽ van Nicolae Ceausescu.

Vandaag de dag zijn de voorbeelden het Noord Korea van Kim Jong Un, China, Cuba, en het Venezuela van Maduro.

 

THEOCRATIE

Er is nog een andere staatsvorm. Dat is de op godsdienst gebaseerde vorm, zoals de theocratisch geleide staten die de Koran, Hadith en Soennah als bindende leidraad hebben voor het juridisch-politieke systeem en de daarvan afgeleide 'mensenrechten' die niet stroken met de vrije opvattingen en wetgeving van Westerse landen. Overigens worden ze niet in alle islamitische landen voor de volle honderd procent toegepast. Zie: Sharia.

Er is in 1997 de Islamitische Mensenrechten Commissie in het leven geroepen die gevestigd is in Londen. Die is echter geen onderdeel van de Verenigde Naties.

De Islamitische Mensenrechten Commissie heeft alleen een consulterende functie. Dat geeft aan dat de mensenrechten van de Verenigde Naties niet universeel zijn. Mensenrechten zijn er in twee maten. Als je daar de vinger op legt wordt je meteen uitgemaakt voor 'islamofoob'.

Zie ook: Het Heilige Koran experiment.


TOLERANTIE

De linkse politieke partijen hebben hun basis in de theorieën van Karl Marx, in het socialisme.
Echter, het socialisme funktioneert het beste in een democratie waaraan het kan bijdragen en tegeljjkertijd met tegenkrachten te maken heeft, met tegenkrachten die de beperkende factoren zijn. Tegenspel is belangrijk zoals in Nederland en andere Europese landen het geval is. Dat is een gegeven dat in principe voor elke politieke partij geldt. En dat is maar goed ook.

Als die tegenkrachten er niet zijn kan de stroming overheersend en tenslotte alleenheersend worden en zou gemakkelijk een stap te ver kunnen gaan in het reguleren van de samenleving en dan gemakkelijk als totalitair gebrandmerkt kunnen worden. Die stroming kan dan, meer nog dan in het democratische spel, de opvattingen kunnen promoten over bijvoorbeeld de staatsvorm die gebaseerd is op religieuze ideeŽn van eeuwen geleden die de scheiding tussen religie en staat niet kent, een staatsvorm die van buiten onze cultuur afkomstig is en waarvoor de socialisten begrip en tolerantie vragen. Referentie

Aanhangers van de linkse beweging tolereren die religie, maar dat niet alleen, ze beschermen de ideeŽn ook nog eens nadrukkelijk. In feite zijn juist zij de nieuwe NSB-ers, de "heulers met de vijand". Het duidelijkste voorbeeld is Zweden waar de discrepantie tussen de culturen als het maar even kan verzwegen wordt en praktisch alle gevolgen van confrontatie onder het tapijt worden geveegd, en als dat niet kan dan wordt het met de mantel der liefde bedekt.


NIEUWE WERELDORDE

Tijdens een diner van de Verenigde Naties in 1991 sprak David Rockefeller, deelnemer aan de Bilderberg Conferenties, over de komst van 'The New World Order' en zei:

"We staan aan het begin van een wereldwijde omwenteling. Het enige wat we nodig hebben is een echte grote crisis en de naties zullen de 'Nieuwe Wereldorde' accepteren."

In een uitgelekte speech uitgesproken tijdens een bijeekomst van de Bilderberg-groep in Baden, Duitsland, in 1991, waar ook de New York Times en The Washington Post aanwezig waren, bedankte hij die media voor hun werk. David Rockefeller zei:

 

"Wij zijn dank verschuldigd aan de Washington Post, The New York Times, Time Magazine en andere publicaties waarvan de bestuurders onze vergaderingen hebben bijgewoond en hun beloften van discretie bijna veertig jaar lang hebben gerespecteerd. Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als we in die jaren onderworpen waren geweest aan felle en uitstekende publiciteit. Maar de wereld is nu geavanceerder en bereid om op een wereldregering af te stevenen. . . . De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers is zeker te verkiezen boven de nationale zelfbeschikking van de afgelopen eeuwen." Referentie

 

De crisis is al weer een aantal jaren in de maak in de financiële wereld. Echter een belangrijk onderdeel van de totale crisis is in de laatste jaren steeds duidelijker zichtbaar in de vorm van bijvoorbeeld de op grote schaal geforceerde immigratie die plaatsvindt. We hebben een gemeenschappelijk doel nodig, 'a common cause' zei Rockefeller. Dat is dan 'het klimaat'.

Het heeft er alle schijn van dat niet alleen de politici van de Europese Unie verwachten dat door de massa-immigratie de giftige angel uit de niet-westerse ideeŽn en gebruiken gehaald kan worden. Want een deel van de belangrijke groep van 1.6 miljard moslims die totaal andere opvattingen heeft, moet je - zo wordt gedacht - op deze manier langzaamaan, direkt en indirekt, kunnen beinvloeden. Zoals we weten gaat het 'integratie-proces' niet gemakkelijk en is de ontwikkeling niet een stijgende, positieve curve. Het gaat met vallen en opstaan en met veel slachtoffers gepaard.


HANDVEST VERENIGDE NATIES

Elke stroming en elke politieke partij die het met deze gang van zaken niet eens is en die zich duidelijk tegen een dergelijke politiek verzet, wordt automatisch als rechts-extreem, populistisch, en zelfs als fascistisch weggezet. De vraag is echter: "Wie zijn de werkelijke fascisten? Wie zijn de werkelijke heulers met de vreemde, niet-westerse ideeŽn en opvattingen?" Die vraag is eenvoudig te beantwoorden. Het zijn diegenen die de vrijheid willen inperken, die de problemen die zich voordoen verzwijgen en de vaak gruwelijke feiten onder het tapijt willen vegen.

Het zijn degenen die de individuele vrijheid van de Westerse mens zoals die in het Handvest van de Verenigde Naties zijn vastgelegd willen inperken. Terwijl het Handvest met nadruk 'het vertrouwen bevestigt in de fundamentele mensenrechten en de waardigheid en de waarde van de mens' en alle lidstaten er toe verbindt 'de universele eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden voor allen te bevorderen, zonder onderscheid ten aanzien van ras, geslacht, taal of godsdienst'.

Het document betreffende 'De Universele Rechten van de Mens' zoals vastgelegd in het 'Handvest van de VN' werd geratificeerd op 10 december 1948. De verklaring geeft ook het wederkerigheidsbeginsel aan. Met andere woorden: "Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet."


WATER BIJ DE WIJN?

De betekenis van dit alles is dat de 'individuele rechten van de mens' terecht bescherming behoeven en beslist niet opnieuw beschreven of geredigeerd moeten worden. Toch zijn er verschillende politieke partijen die vragen om wetten aan te passen, nieuwe wetten te schrijven en in de parlementen en ook de vergadering van de VN in te dienen en als wet aan te nemen.

Er is verzet nodig om de westerse waarden niet te laten verwateren. Het zijn niet de zogenaamde 'rechts-extremisten' die de waarden willen behouden en als die extremisten er al zijn dan is dat een verwaarloosbaar aantal. Nee, de werkelijke fascisten zijn diegenen die de waarden van de rigoreuze godsdienstige cultuur een plaats willen geven in de westerse landen en die 'waarden' willen beschermen op basis van de vrijheid van godsdienst.
Ze werken daardoor mee aan wat David Rockefeller aanduidde met:

ďThis present window of opportunity, during which a truly peaceful and interdependent world order might be built, will not be open for too long. We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.Ē


PROEFTUINEN EUROPESE UNIE, VERENIGDE STATEN, CANADA

De EU telt afgerond 450 miljoen inwoners. De EU wordt beschouwd als de proeftuin voor de beoogde globalisering met de vestiging van een 'World Government'. De uitvoering van dat idee mag niet verstoord worden. Daarom mag van de EU de Brexit niet doorgaan. Want als de Brexit doorgaat dan is dat een blamage voor het project 'Europese Unie'. En als het Engeland lukt om er uit te stappen en een succesvolle eigen koers te varen, dan moet het gestraft worden.

Ook de Democraten in de Verenigde Staten van Amerika en in Canada zijn al enige tijd doende om van hun landen proeftuinen te maken. In Amerika begon dat met de keuze voor Barack Obama als president en het verklaart de felle, irrationele strijd van de Democraten, onder leiding van Nancy Pelosi, tegen alles wat Trump goed doet. En in Canada is het Justin Trudeau die zijn land met buitenlandse invloeden aan het omvormen is.

De belangrijkste zinsnede uit het citaat van David Rockefeller is: "We staan op het punt van een wereldwijde transformatie. Het enige wat we nodig hebben is de juiste grote crisis en de naties zullen de Nieuwe Wereldorde aanvaarden."
De belangrijke vraag is dan wel: Hoe ziet die wereldorde er uit, hoe regelt deze wereldorde de vrijheid van het individu. Moeten er dan twee sets van wetten komen die de nieuwe wereld-orde voorschrijft? Twee stromingen in één grote staat die continu met elkaar in conflict zijn?


DEMOCRATIE?

De etiketten 'fascist', 'rechts-extreem', 'populistisch', worden gebezigd door diegenen die koste wat kost in ijltempo de verwerkelijking van de nieuwe wereldorde nastreven. Ze duiden daarmee aan dat de staten die niet volgens hun regels het nieuwe spel willen meespelen omdat ze de samenleving niet verstoord willen zien en aan eigen waarden hechten, worden kort gezegd de fascisten genoemd en worden vergeleken met de Nazi's en de NSB-ers uit de jaren '30 en '40. Die aanduiding is onterecht. Ze worden gebezigd door diegenen die met de niet-westerse staatsvorm en met de in wezen vijandige gebruiken heulen.

Bovendien zou de Nieuwe Wereldorde één religie kennen. Welke religie zou dat dan wel zijn?

De Islamitische columnist van de Washington Post, Jamal Khashoggi (vriend van Osama bin Laden en supporter van de 'Muslim Brotherhood'), die op gruwelijke wijze in Turkije werd vermoord, gaf duidelijk aan dat in de Arabische landen een democratie mogelijk zou zijn, maar dan alleen een democratie op basis van de Islam! Dat kan niet anders of dat is een quasi-democratie op basis van de sharia.

 

Om Forum voor Democratie en Thierry Baudet te brandmerken als fascist, hem en zijn partij met de NSB te vergelijken, is niet alleen onterecht maar ook schandalig! De partij kreeg stemmen van de PVV en ook van de VVD omdat VVD-stemmers vonden dat premier Mark Rutte te ver naar links was opgeschoven in de bizarre klimaatwet-affaire. Die stemmers oordeelden dat er nu eindelijk weer eens een partij was die er ook voor kritische mensen en intellectuelen was, kenmerken die de VVD enigszins verloren heeft.

 

27 maart, 2019

TERUG

CONTACT


TOP OF PAGE

This site Copyright 1998-2018 by Rudolf A. Bruil

 

Wie heeft Pim Fortuyn vermoord?

Assad mag nog even aanblijven
Frans Timmermans: Google bedreigt de Democratie
Amerikaanse generaal geeft oorzaak waarom Sebrenica viel
Minder Minder Minder Criminele Marokkanen
Eva Jinek, Martijn Koning, Farid Azarkan en Jair Ferwerda demoniseren Baudet
De Verbanning van hydroxychloroquine door het WEF en Big Pharma.
Geert Dales pakt Eva Jinek en Trump Bashen Aan
Kun je de Koran en de Bijbel met elkaar vergelijken?
Leiding van het Concertgebouw Orkest heeft geen historisch besef
De anti-Islam sticker van Gert Wilders
Donald Trump gekozen tot 45ste President van de Verenigde Staten
Pim Fortuyn de Grootste Nederlander
Pim Fortuyn en de Computerstoring
Waarom Donald Trump
Burgeroverleg Asielzoekers
MH 17 - Geheimen en Manipulaties
Halal-schap Albert Heijn met varkensvlees ontheiligd
Bankencrisis en de aandeelhouders van ABN-AMRO

 

news and views