Soundfountain is a multi subject site.
Het 'Heilige Koran Experiment'
Nieuws en Meningen

 

TERUG

The Holy Quran
Experiment

Op YouTube werd een filmpje geupload met de titel The Holy Quran Experiment.
Er wordt daarin aangetoond dat wrede, geweldadige passages die in de Koran gevonden worden ook in de Bijbel staan. En daar keken veel deelnemers aan het straatinterview van op. Menigeen vond het ook opmerkelijk dat dit YouTube filmpje in enkele dagen tijds bijna 3 miljoen maal bekeken werd. Het is leuk, maar de halve waarheid wordt verteld. E
r wordt in ieder geval geen toelichting gegeven.

Op de meeste YouTube bijdragen kan gereageerd worden. Dus deed ik dat. Maar tot mijn stomme verbazing was mijn reactie enige tijd na ik mijn comments had ingetikt, mijn antwoord niet zichtbaar. Mijn tekst was kennelijk weggeredigeerd.
Daarom onderstaand mijn commentaar dat ik oorspronkelijk op YouTube wilde plaatsten:

 

"What the fuck staat er in de Bijbel?
Er zijn boeken van meerdere godsdiensten die gruwelijkheden verkondigen. De westerse democratie is niet op de bijbel gebouwd maar op een niet-godsdienstige, zeg maar wetenschappelijke benadering van hoe de staat moet functioneren en waar die voor staat.

De Westerse democratieën hebben de trias politica, de gescheiden machten: de wetgevende, de rechterlijke macht en de controlerende macht. Ze zijn onafhankelijk van elkaar. Het strafrecht in de moderne democratieën is gebaseerd op en is tevens een verdere uitwerking van de Code Napoléon. Dus niet gebaseerd op de Koran of op de Bijbel of op wat voor cultuurhistorisch boek uit de oudheid ook.

Mensen die steeds maar weer de Bijbel (het Oude Testament wel te verstaan, want het nieuwe testament verkondigt een heel andere leer die niet de regel "oog om oog, tand om tand" als basis heeft) weten kennelijk niet dat de zienswijzen van oude religies helemaal niet stroken met een moderne maatschappijvorm zoals de democratie is. Ze hebben kennelijk geen goed onderwijs genoten.

Dus let op: de islamieten hebben de koran die alles voorschrijft en alles regelt. Wij hebben de trias politica en het wetboek van strafrecht en het burgerlijk wetboek. De bijbel komt er bij ons niet aan te pas.

En als bepaalde regels en passages van de koran op die uit het Oude Testament lijken, dan wil dat alleen maar zeggen dat de moslims delen van het Oude Testament hebben overgenomen. That's all.
Het succes van het filmpje zou pas van betekenis zijn als een opsomming van de kenmerken van de westerse democratie miljoenen malen door moslims bekeken zou zijn en dat zij daar eens over zouden nadenken.

De toelichting die niet gegeven werd tijdens het experiment is dat de wetten uit het Oude Testament niet in deze tijd gelden. Behalve dan enkele die door achterlijke christenen worden gehandhaafd. En dat zijn er niet 1.6 miljard. Maar volgens de Koran gelden die oude moslim wetten ook vandaag nog, vooral in Saoedie-Arabië, Iran, Afghanistan. Stenigen, onthoofden, hand en voet afhakken zijn daar met grote regelmaat aan de orde. Vaak wordt als het om de moslims en hun Koran gaat door menig Nederlander tegengeworpen: "Maar ouderwetse opvattingen, dat hebben wij ook in Staphorst". Ik troost diegene die dat beweert met het feit dat het er geen 1.6 miljard zijn.

7 december, 2015

 

TOEGEVOEGD OP 18 JULI, 2016:

Christian Scherer in een kort gesprek met de Franse journalist Éric Zemmour.

Christian Scherer: U schrijft: de islam is onverenigbaar met het secularisme.
Eric Zemmour: Met de democratie. Met de seculiere Republiek. Islam is onverenigbaar met Frankrijk.

Christian Scherer: Wat doen we? Islam verbieden in Frankrijk?
Eric Zemmour: Het is heel eenvoudig. Islam is onverenigbaar. Ik kan details geven. Islam is onverenigbaar met secularisme omdat de islam secularisme nooit heeft gekend, omdat het niet de scheiding kent tussen privé en publiek, tussen staat en religie. Eerste stap. Islam is onverenigbaar met democratie omdat het gelooft dat gezag en macht van God komen. En democratie is de kracht van het volk. Zoals je het heel goed kent van Zwitserland. (Opmerking: het facultative referendum is een mechanisme van de directe democratie in Zwitserland en Liechtenstein.)
Islam is onverenigbaar met de Republiek, wat de onafhankelijkheid van de natie betekent. En omdat Islam een natie op zichzelf is. Omdat de Islam niet alleen een religie is - het is onze fout, de fout van iedereen. Het is dat wij over religie in christelijke termen denken. Islam is niet alleen een religie, dat wil zeggen, rituelen en gebeden.

Christian Scherer: Dus wat doen we? Is de Islam verboden in Frankrijk?
Eric Zemmour: Wacht, ik ben klaar. Islam is een wettelijk regime, is een recht en is een natie, is een beschaving die haar beoefenaars verplichtingen oplegt voor het minste moment van het leven. Dit alles maakt de islam onverenigbaar met Frankrijk. Ik herinner je eraan dat islam 'onderwerping' betekent en dat Frankrijk van 'franc' komt, wat 'vrij' betekent. Dus je ziet dat er een totale onverenigbaarheid is.

Christian Scherer: Maar de islam is ook vrede. Hoe dan?
Eric Zemmour: Maar de islam is ook vrede. Ah ja! Je hebt helemaal gelijk, want ik heb me dit al heel lang voorgesteld. Mij is al lang geleden verteld dat "Islam" een dubbele betekenis heeft. Het is onderwerping én het is vrede door de oorsprong "salam". En ik denk dat ik deze dubbele betekenis begreep. Dat wil zeggen, we hebben vrede alleen in onderwerping aan de Islam. En dat is precies wat er vandaag gebeurt. Islam heeft ons de oorlog verklaard, omdat we niet volledig onderworpen zijn aan de Islam.

Dit is de link naar

The Holy Quran Experiment

 

Zie ook:

Het conflict tussen Palestina en Israël


People are free to quote from the Bible, especially the Old Testament, as they see fit. And they may compare the Old Testament to the Qur'an and find cruelty in both.

But they should know that in modern Western countries there is the separation of church (religion) and the state (government). And in modern Western States there is a strict separation of powers, being the three main organs of government: the legislature, the executive, and the judiciary.
While in Islam they are intertwined.

The Qur’an, Hadith, etc. is the legislature, is the executive and is the judiciary at the same time. Moreover Islamic rules are from 600 A.D. They did not change over time in accord with science.
Western society’s rules and laws are not based on the Bible. Many westerners make the mistake by saying: “But in the Bible we have smilar rules, opinions and atrocities”. They forget that the Bible has been an influence for spiritual life during the evolution that has taken place.

The first important change was the Reformation provoked by Luther in 1517.

Another milestone was the French Revolution which started in 1789. And there are more significant occurrences.

The Islamic world needs at least a Reformation, and a Revolution to abolish its ancient rules and views and punishments.

You can live in our countries and we do not ask you to integrate and assimilate if you do not want to.

The only thing we ask from you is that you accept our laws and that you agree that they are the ruling law in our countries and sharia is not the ruling law. That's all. And if you cannot, you better find another place to live.

L'islam est incompatible avec la democratie

Tekst geplaatst op 7 december, 2015 en later aangevuld in April 2018.

 

A short conversation between Christian Scherer and French journalist Éric Zemmour

Christian Scherer: You write: Islam is incompatible with secularism.
Eric Zemmour: With democracy. With the secular Republic. Islam is incompatible with France.

Christian Scherer: What do we do? Is Islam forbidden?
Eric Zemmour: It is very simple. Islam is incompatible. I can give details. Islam is incompatible with secularism because Islam has never known secularism, does not know the separation between private and public, between the state and religion. First step. Islam is incompatible with democracy because it believes that authority and power comes from God. And democracy is the power of the people. As you still know very well in Switzerland. (Note: The optional referendum is a mechanism of direct democracy in Switzerland and Liechtenstein.)
It is incompatible with the Republic, with the independence of the nation. And because Islam is a nation all by itself. Because Islam is not just a religion - it's our mistake. It is that we think religion in Christian terms. Islam is not just a religion, that is, rituals and prayers.

Christian Scherer: So what do we do? Is Islam forbidden in France?
Eric Zemmour: Wait, I'm done. Islam is a legal regime, is a right and is a nation, is a civilization that imposes on its practitioners obligations for the least moment of its life. So all of this makes Islam incompatible with France. I remind you that Islam means "submission" and that France comes from "franc" which means "free". So you see there is a total incompatibility.

Christian Scherer: But Islam is also peace. How?
Eric Zemmour: But Islam is also peace. Ah yes! You're absolutely right, because I've been suggesting this for a long time. I have been told for a long time that Islam has a double meaning. It is submission and peace, by the root "salam". And I think I understood this double meaning. That is, we have peace only in submission to Islam. And that's exactly what is happening today. Islam has declared war on us, because we are not completely subject to Islam.

L'islam est incompatible avec la democratie

----------------------------------------------------------------------------

BACK

 

.

Who killed
Pim Fortuyn

..
Ayaan Hirsi Ali op YouTube: Islam is a peaceful religion
Pim Forftuyn's reactie op 9/11 in gesprek met Harry Mens
   

TOP OF PAGE

TERUG NAAR NIEUWS EN MENINGEN

This site Copyright 1998-2011 by Rudolf A. Bruil